m-framework.com Short code - simple usage

Our offers

PHP framework

We have developed a lightweight and easy to learn and use PHP framework. Designed on the MVC + L template, it also allows you to work with different types of database in one project and contains an internationalization system. Modularity of m-framework allows to extend its functionality without any changes in the code. Content filling in modules is carried out both through the arranged admin panel, and directly on the front-end side.

JavaScript library

m.js is a compact JavaScript framework (library by nature) that allows you to wrap a page element and execute a custom set of features over it, like jQuery does. A characteristic feature of m.js is the presence of more than 20 working modules that are not included in the library but can be used asynchronously. It will be easy for developers to create their own modules, and absence of the need to write code that initializes their usage will liked for almost everyone.

CSS3 framework

The efforts of our team have created a compact and accurate CSS framework to build lightweight and modern responsive HTML pages. Our CSS framework is able to build a flexible grid, stylize form elements and basic text elements, even tables. Additional interface modules can be stylized by individual CSS components, which can pull our JS by the common name of the module and component. Get acquainted with m.css and try it in your project.

PHP фреймворк

Ми розробили легкий і простий в освоєнні та використанні PHP-фреймворк. Він побудований за шаблоном MVC+L, то ж дозволяє працювати з різними типами БД в одному проекті та містить влаштовану систему інтернаціоналізації. Модульність m-framework дозволяє розширювати його функціонал без жодних змін в коді. Наповнення контенту в модулях здійснюється як через влаштовану адмін-панель, так і прямо на front-end стороні для ще більшої зручності.

JavaScript бібліотека

m.js - це компактний JavaScript фреймворк (бібліотека по свої природі) що дозволяє огортати елемент сторінки та виконувати над ним звичний набір можливостей, на зразок як це робить jQuery. Характерною особливістю m.js є наявність понад 20 робочих модулів, що не входять до бібліотеки а можуть бути викликані асинхронно. Розробникам буде легко створювати свої модулі а відсутність потреби писати код, що ініціалізує їх виклик, прийде до вподоби практично кожному.

CSS3 фреймворк

Зусиллями нашої команди було створено компактний і точний CSS-фреймворк для побудови легких і сучасних адаптивних HTML-сторінок. Наш CSS-фреймворк вміє будувати гнучку сітку, стилізувати елементи форм та базові текстові елементи, навіть таблиці. Додаткові модулі інтерфейсу можуть бути стилізовані окремим CSS-компонентами, котрі вміє підтягувати наш JS за спільною назвою модуля і компонента. Ознайомтесь з використанням m.css і спробуйте його в своєму проекті.

All of this are Open Source projects available on GitHub

We recently re-uploaded our PHP framework to GitHub in version 1.2. This framework is ready for use from the first minute of installation. Also, we have upgraded our CSS framework to version 1.2 and are gradually updating the set of its components. M.js is still in version 1.1, though substantially modified from the original version. In any case, these three frameworks are OpenSource and can be used by anyone and for purposes that do not infringe the MIT license. Enjoy!

Все це - Open Source проекти, доступні на GitHub.

Нещодавно ми повторно виклали на GitHub основу нашого PHP-фреймворку уже у версії 1.2. Даний фреймворк готовий до використання з перших хвилин встановлення. Також, ми оновили до версії 1.2 наш CSS-фреймворк та поступово оновлюємо набір його компонентів. M.js поки в версії 1.1, хоча і суттєво модифікований в порівнянні з найпершою версією. В будь-якому, разі ці три наші фреймворки є OpenSource і можуть використовуватись будь-ким і з цілями, що не порушують ліцензію MIT. Приємного використання!

Type your phone, we'll call you soon:Write your short mail, we'll respond you soon: